Smaller Default Larger

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBRÓWCE

§ 1.
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać dowód osobisty,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
7. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę w szatni holu wypożyczalni.
8. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2.
1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Dąbrówka (kaucja zryczałtowana w wysokości 50 zł)
b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki).
2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed
terminem wycofania.
3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody budżetu biblioteki.

§ 3.
1. Wypożyczyć można jednocześnie 4 woluminy, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1 i 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza książkę w miarę możliwości z innych bibliotek.
6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 4.
1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5.
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej
wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki,
w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.
Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
Czytelnik może, za zgodą dyrektora biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną
dla biblioteki.

§ 6.
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 1 i 2 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 5 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się
tydzień po terminie zwrotu. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę w wysokości aktualnej ceny znaczka pocztowego.
2. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty, oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.
3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych
roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.
5. Biblioteka może odstąpić od pobrania kary za przetrzymanie książek, jeśli zostaną one zwrócone po pierwszym upomnieniu lub w innych uzasadnionych
przypadkach (pobyt w szpitalu itp.).

§ 7.
Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 8.
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

KALENDARZ WYDARZEŃ